top of page

ENTEGRE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Üretim, yönetim ve işleyişimizin tüm aşamalarında çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretimi ön planda tutarak ;kalite
ve çevre sistemlerinin tüm gerekliliklerini yerine getirerek, müşterilerinin ve pazarın ihtiyaç ve beklentilerine
odaklanarak sürekli iyileştirmeyi ilke edinip, sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak;
• Çalışanlarının çabası, yönetimin desteği ile üretilen ürün kalitesini uluslararası standartlarında
geliştirip, sürekli iyileştirmeyle müşteri isteklerine zamanında ve güvenilir bir şekilde geri dönüş yapmayı
• Müşteri memnuniyetine ön planda tutarak sektörde lider olmayı, entegre yönetim sistemlerinin tüm
basamaklarda etkin çalışması ve sürdürülebilir olması için gözden geçirmeleri ve iyileştirmeleri sağlamayı
• Çalışanlarının yetkinliğini ve yeterliliği için gerekli kaynakları ayırarak kariyer planlamalarında ihtiyaçları
belirleyerek, eğitim olanaklarını ve yasal çerçevede zorunlu eğitimleri eksiksiz sağlamayı
• Hedef ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmalar yaparak,eentegre yönetim sistemleri risk
değerlendirmelerini yaparak, gerekli uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve takibini yapmayı
• Havaya, suya, toprağa ve diğer alıcı ortamlara karşı çevresel etkileri kontrol altında tutmayı, kirliliği
öncelikle kaynağında önleyebilmeyi, üretim süreçlerinde doğal çevrenin korunmasını ve doğal kaynak
tüketimini en aza indirerek verimli kullanmayı
• Tüm çalışanlarımızı,gelen ziyaretçileri ,tedarikçileri,denetçileri,müşteri ve ilişkide olduğumuz tüm
şirketleri çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında bilinçlendirerek yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına
ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu
Donanımları (KKD) bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı
• Risk ve gereksinimlerimize göre acil durum prosedürlerini oluşturup , düzenli aralıklarla güncellemeyi
• İSG ve çevre performansımızı sürekli arttırarak; iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar, ve
uygunsuzlukları önleyen entegre yönetim sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi

Günümüzü ve geleceği düşünerek fabrikamız ülkemiz ve dünya için çevreye duyarlı üretim yaparak,
yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, gerekli yasal yükümlülükler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi,
iyileştirmeyi, müşteri ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz

ENERJİ POLİTİKAMIZ

   Her geçen gün artmakta olan nüfus, sanayileşme oranı ve yaşam standartları ile birlikte enerji ihtiyacına olan talep de artmaktadır. Bu duruma paralel olarak enerjinin etkin kullanımı, tasarrufu ve birincil enerji kaynak kaybının minimuma indirilmesini sağlamak gerekli hale gelmiştir.

  Fantazi iplik üretim alanında faaliyet gösteren kuruluşumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğu bilincindedir. Bu temeller üzerinde gerçekleştirdiğimiz büyüme alanlarımızda, doğal kaynakları korumak ve doğru teknolojiler kullanarak enerji tasarrufu gerçekleştirmek ana hedefimiz haline gelmiştir.

    ULUSOY TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. olarak kuruluşumuz stratejisi doğrultusunda;

      *Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerjinin, ham maddenin ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,

      *Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, verimli teknolojilerin ve uygulamaların tercih edilmesini,

      *Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,

      *Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme yapılmasını sağlayacağımızı,

      *Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,

      *Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,

      *Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alıp sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapacağımızı,

      *Kaynak verimliliği ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, toplumun ve tüm değer zincirimizin bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını,

Taahhüt ederiz.

bottom of page